TERUG
Vrijwilligers
Nieuwe en Oude Vrijwilligers, symposum met aandacht voor Amersfoort
Luce
Nieuwe en Oude Vrijwilligers

Vrijwilligers zijn niet meer weg te denken uit de Nederlandse kerken. Zij vormen veelal de solide laag waarop een geloofsgemeenschap steunt.
Op 3 juni organiseert Luce een symposium over actuele ontwikkelingen in het kerkelijk vrijwilligerswerk.
Vrijwilligers zijn niet meer weg te denken uit de Nederlandse kerken. Zij vormen veelal de solide laag waarop een geloofsgemeenschap steunt. Ze leveren hun bijdragen aan de dagelijkse gang van zaken, maar werken ook mee aan meer inhoudelijke en bestuurlijke zaken. In dertig jaar tijd liggen werk en bestuur niet exclusief meer in handen van pastorale professionals, maar wordt de verantwoordelijkheid gedeeld met een leger van toegewijde en onbetaalde krachten. De kerk ter plaatse krijgt steeds meer het karakter van een vrijwilligersorganisatie.

Naarmate het kerkelijk vrijwilligerswerk meer gewaardeerd en beter georganiseerd wordt, neemt ook de regelgeving toe. Langzamerhand sluipen werkafspraken, taakomschrijvingen en functioneringsgesprekken de kerkelijke gemeente binnen. Zowel van de kant van de vrijwilligers zelf als vanuit het kerkelijk instituut nemen de wensen en eisen rond vorming en toerusting toe. Sommige vrijwilligersfuncties worden zelfs officieel "erkend" middels een bisschoppelijke instemming of zending.

Hoe zijn deze bewegingen te waarderen? Louter positief? Of zijn er ook gevaren verbonden aan deze ‘institutionalisering’ van de vrijwillige inzet? Kerkelijke vrijwilligers zijn niet enkel wat ouder dan gemiddeld maar ook bijzonder trouw. Daarin onderscheiden zij zich van wat in de bredere samenleving de ‘nieuwe vrijwilliger’ genoemd wordt. Deze kortverband vrijwilliger is ‘jong en ambitieus’, wil in een ‘uitdagende’ omgeving werken en wil weten wat hij of zij ‘ervoor terug krijgt’. Wat betekent deze maatschappelijke ontwikkeling voor de toekomst van het kerkelijk vrijwilligerswerk? Vraagt de nieuwe vrijwilliger ook een andere manier van kerk-zijn ter plaatse?

Om hierover van gedachten te wisselen organiseert het theologisch instituut Luce op 3 juni een studiedag over nieuwe en oude vrijwilligers in de kerk(en). De ochtend zal in het teken staan van vragen rond het gezag en de positie van de ‘gevestigde’ vrijwilliger. De middag is gewijd aan nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen die hun weerslag hebben op het kerkelijk vrijwilligerswerk. Op het menu staan zowel ’s morgens als ’s middags een centrale hoofdlezing plus drie (interactieve) parallellezingen, waaruit u er telkens één kunt kiezen. Naast lezingen en debat is er gelegenheid tot onderlinge ontmoeting.

Lezingen

Hoofdlezing A
Het gezag van de vrijwilliger in de kerk - prof. dr. Jozef Wissink, hoogleraar praktische theologie KTU Er is binnen de kerk(en) een debat gaande over de positie en status van de vrijwilliger. Moet het een stevig gevormde vrijwilliger zijn (semi-professional) of is juist het ‘leken’-karakter van belang? Waarin ligt de theologische basis van het kerkelijk vrijwilligerswerk? Wint de lekenvrijwilliger aan gezag door een officiële aanstelling? Of kunnen we de bronnen van gezag ook elders zoeken? Een praktisch-theologische verkenning.

Parallellezing 1
Vrijwilliger in de parochie: een must of een last? - dr. Olaf Boelens, docent kerkelijk recht KTU De vrijwilliger krijgt een steeds grotere rol toebedacht in de parochie… zo lijkt het. Maar op welke grond en voor welk doel? Deze lezing is een herbezinning op de vele beleidsnota’s vanuit kerkrechtelijk oogpunt. De cruciale vraag hierbij is: in hoeverre kunnen vrijwilligers daadwerkelijk het pastoraat dragen?

Parallellezing 2
Vrijwilliger in de protestantse kerk - Peter Valstar, stafmedewerker Protestants Landelijk Dienstencentrum De toekomstige kerkelijke gemeente heeft zowel 'oude' als 'nieuwe' vrijwilligers nodig. Bij werving en begeleiding is rekening te houden met verschillende motivaties. Nodig is een heldere 'missie' van de gemeente en waardering van de specifieke kwaliteiten van de vrijwilliger. Een kwestie van evenwicht tussen gemeenschap en zelfontplooiing.

Parallellezing 3
Naar een theologie van de vrijwilliger - Ton Beugelsdijk, stafmedewerker kerkontwikkeling Bisdom Breda ‘Het eigene en het speerpunt van kerkelijk vrijwilligerswerk ligt in spirituele diaconie: mensen voor mensen, omdat zij deelhebben aan hetzelfde leven en beelddragers zijn van dezelfde God’. Bespiegelingen rond een theologie van de vrijwilliger: op zoek naar de open ruimte tussen kerkelijke legitimatie en persoonlijke inspiratiebronnen. Met aandacht voor de gelovige motivatie in een praktisch gericht vrijwilligersbeleid.

Hoofdlezing B
Veldwerkers: kerkelijke vrijwilligers in een moderniserende samenleving - dr. Joep de Hart, senior onderzoeker Sociaal Cultureel Planbureau Een beschrijving van algemene ontwikkelingen binnen de Nederlandse samenleving en binnen het vrijwilligerswerk. Wat is het maatschappelijk belang van vrijwilligerswerk en welke rol spelen de kerken daarbij? Welke relatie bestaat er tussen kerkelijke achtergrond, kerkelijk vrijwilligerswerk en vrijwilligerswerk in de bredere samenleving?

Parallellezing 4
De nieuwe vrijwilliger en de kerken - Dr. Anke Bisschops, pastoraal psycholoog en supervisor KTU Het aantrekken van kortverband medewerkers vraagt een ander beleid en een andere cultuur. Hoe aantrekkelijk zijn parochies en gemeenten voor de nieuwe vrijwilliger? Waar liggen hier mogelijkheden en waar liggen grenzen? Wat kunnen parochies leren van de nieuwe vrijwilliger?

Parallellezing 5
Kerken opnieuw uitgedaagd - drs. Maria Martens, lid Europees Parlement Niet alleen binnen maar ook buiten de kerken zijn christenen als vrijwilliger actief in tal van maatschappelijke projecten en organisaties. Hoe ziet dit type vrijwilligerswerk eruit? En welke uitdaging ligt hier voor contact en ondersteuning vanuit plaatselijke geloofsgemeenschappen?

Parallellezing 6
Succesvol vrijwilligersbeleid - Jolien Klaarenbeek, beleidsadviseur gemeente Amersfoort en ir. Jacques van der Pas, bestuurslid parochie Amersfoort Amersfoort werd in 2004 gekozen tot 'Vrijwilligersstad van het Jaar’. McFaith, het jongerenproject van de vijf stadsparochies in Amersfoort, werd onlangs uitgeroepen tot ‘Parochie van het Jaar’. Twee drijvende krachten achter resp. het gemeentelijke en het kerkelijke vrijwilligersbeleid over de sleutel tot succes.

Programma

 • * 09.30 uur Inschrijving en koffie
 • * 10.15 uur Opening door de dagvoorzitter, drs. Henk van Hout
 • * 10.30 uur ‘Het gezag van de vrijwilliger in de kerk’, door prof. dr. Jozef Wissink (theoloog KTU)
 • * 11.15 uur Switch
 • * 11.30 uur Eerste serie van drie parallellezingen (nrs. 1 – 2 – 3)
 • * 12.30 uur Gezamenlijke lunch
 • * 13.30 uur ‘Veldwerkers: kerkelijk vrijwilligerswerk in een moderniserende samenleving’, door dr. Joep de Hart (onderzoeker SCP)
 • * 14.15 uur Switch
 • * 14.30 uur Tweede serie van drie parallellezingen (nrs. 4 – 5 – 6)
 • * 15.30 uur Borrel

  Praktische informatie
  Datum: 3 juni van 10.00 tot 15.30 uur met uitloop voor ontmoeting.
  Locatie: Universiteitscentrum De Uithof (goed bereikbaar per auto of openbaar vervoer). Van Lier en Egginkzaal, Bestuursgebouw, Heidelberglaan 8 te Utrecht.

  Aanmelding: Voor 20 mei 2005 via antwoordkaart of e-mail luce@ktu.nl. Vermeld bij uw opgave de nummers van twee parallellezingen, verspreid over de ochtend en middag. Met uw voorkeur wordt naar vermogen rekening gehouden. Inschrijving geschiedt na ontvangst van betaling of machtiging en op volgorde van binnenkomst. Deelnemers ontvangen een bevestiging en routebeschrijving.

  Kosten: Deelname kost € 62,50 (incl. lunch en consumpties); studenten € 35,- op vertoon van collegekaart. Kosten zijn veelal declarabel bij kerkbestuur of kerkenraad.

  Betaling: Betaling liefst via eenmalige machtiging per e-mail of antwoordkaart o.v.v. naam, adres, bedrag en gironummer. Betaling is ook mogelijk door overschrijving van het bedrag op giro 15 86 059 t.n.v. Stichting KTU te Utrecht o.v.v. Luce/030605 en naam deelnemer(s). Bij annulering na 20 mei blijft het inschrijfgeld verschuldigd. Meer informatie: Voor meer informatie kunt u terecht onder tel.nr. (030) 253 29 28.
 • bericht nr. 2619 :  geplaatst op 12-05-2005 en 1128 maal gelezen


  Geen gerelateerde berichten
  Opties
  Deel dit bericht met uw vrienden op sociale media

      Facebook   Bericht afdrukken  Bericht afdrukken